Kućni red

Prije početka nastave moli se:

 

Djela naša, molimo te Gospodine,

Milošću svojom preteci i pomoću prati,

Da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda započinje i započeta

Da se s Tobom dovrši.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

 

Oče naš ……….

 

 

Na kraju zadnjeg sata moli se:

 

Zahvaljujemo ti Svemogući Bože za sva dobročinstva Tvoja,

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen!

 

Slava Ocu …..

 

 

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 52.i177. Statuta Biskupijske klasične gimnazije Ruđera Boškovića s pravom javnosti Školski odbor u suradnji s nastavničkim vijećem, vijećem učenika i vijećem roditelja na sjednici održanoj 6. lipnja 2018. donio je

 

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

 

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim kućnim redom određuju se i usklađuju dužnosti i prava učenika, djelatnika, roditelja i drugih posjetitelja Škole u školi, školskom dvorištu i igralištu.

 

  1. ULAZAK U ŠKOLSKE PROSTORIJE

Članak 2.

Škola se otvara jedan sat prije početka nastave.
Prvi školski sat započinje molitvom, a zadnji završava zahvalom. Učenici su se za vrijeme molitve dužni ponašati dostojanstveno i s poštivanjem.

Nastavni sat redovito traje 45 minuta, mali odmor 5 minuta, a veliki odmor 20 minuta.

 

  1.  RED U UČIONICAMA

Članak 3.

Učenici ne mogu samovoljno mijenjati mjesta u učionici (raspored sjedenja određuje razrednik).
Za vrijeme nastave ili nekog drugog oblika organiziranog odgojnog – obrazovnog rada u Školi učenici su dužni održavati red i mir, pažljivo pratiti rad nastavnika i sami sudjelovati u radu.
Kada učenik ili druge osobe službeno ulaze u razred za vrijeme nastave, treba prije ulaska pokucati, zatim pozdraviti, izložiti razlog dolaska i po obavljenom poslu izići iz učionice.
Dužnost svih učenika i djelatnika Škole je čuvati namještaj i nastavna sredstva u učionicama, a eventualne štete svjesno prouzročene se nadoknađuju i to:

vrata (1.000,00 kuna)
klupa (450,00 kuna)
luster (200,00 kuna)
stolica (200,00 kuna)
ključanica (100,00 kuna)
staklo (50,00 kuna)
prekidač (50,00 kuna)
koš (30,00 kuna)

Redari su zaduženi za red u učionicama.

 

  1. ODMORI

Članak 4.

Učenik za vrijeme malih odmora smije napustiti školske prostore I. kata samo uz dopuštenje nastavnika. Za vrijeme velikog odmora učenici mogu izaći iz škole i koristiti školsko igralište za odmor koji je sastavni dio prostora Škole.

Učenicima nije dopušteno penjati se na prozore, dovikivati se i bacati kroz prozor otpatke hrane, papir i druge predmete.

 

  1. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA REDA

Članak 5.
Dužnosti i prava redara su:
- učenici obavljaju dužnost redara u razredu i izmjenjuju se tjedno po dvoje učenika. Dužni su izvješćivati predmetnog nastavnika o izočnosti učenika sa sata, brinuti o čistoći školske ploče, pripremi zemljopisnih karata i drugih nastavnih sredstava i pomagala za nastavni sat; voditi brigu o pravilnom korištenju namještaja i pravilnom rasporedu klupa i stolica nakon završene nastave. Prije početka nastave prijavljuju u tajništvu sve štete koje su zatekli u učionici.

Kako bi se pravilno organizirao radni dan, u Školi se organizira dežurstvo nastavnika.

Članak 6.

Djelatnici zaduženi za održavanje čistoće vode svakodnevnu brigu da su učionice, hodnici i namještaj uvijek čisti i raspoređeni, vodeći računa istodobno o funkcionalnosti razmještenog namještaja i estetskom izgledu.

U učionice se ne smiju unositi topli napitci u otvorenim i nezaštićenim posudama.

 

  1. POZDRAVLJAN JE I OSLOVLJAVANJE

Članak 7.

Učenici pozdravljaju nastavnike i ostale djelatnike Škole ustajanjem, prilikom njihovog ulaska i izlaska iz razreda.
Za vrijeme razgovora sa starijim na hodniku ili na ulici, učenik mora poštivati pravila dobrog odgoja.
Učenici u školski prostor dolaze prikladno odjeveni što podrazumijeva da odjeća:

-        mora prekrivati trbuh, ramena, leđa i koljena

-        ne smije biti prozirna i pripijena uz tijelo, niti smije biti rasparana

Učenici koji dođu neprikladno odjeveni u Školu dobit će zamjensku školsku majicu.

 

 

  1. IZOSTANCI UČENIKA

Članak 8.

Nastavnici koji održavaju zadnji sat nastave u učionici moraju ostati dok svi učenici ne napuste učionicu.
Ni jedan razred ili grupa ne smije napustiti učionicu dok nastavnik ne pregleda je li učionica pospremljena.
Učenici ne smiju bez dozvole izostati i kasniti na nastavu.
Dozvolu za izostanke daju:
- predmetni nastavnik za svoj sat;
- razrednik do 3 dana;
- ravnatelj do 7 dana;
- Nastavničko vijeće za više od 7 dana.

Roditelji odnosno staratelji dužni su opravdati svaki izostanak učenika. Izostanak će biti opravdan ako roditelj istoga dana telefonom obavijesti razrednika o izostanku učenika s nastave te u roku od najkasnije petnaest dana od zadnjeg dana izostanka donesu pisanu ispričnicu. Roditelji su dužni izvijestiti razrednika o zdravstvenim poteškoćama koje bi mogle prouzročiti smetnju u redovitom pohađanju i praćenju nastave te pravodobno dostaviti odgovarajuće liječničko mišljenje.

 

  1. ČUVANJE ŠKOLSKE I OSOBNE IMOVINE

Članak 9.

Svi su učenici kao i djelatnici Škole dužni čuvati školsku i osobnu imovinu te svaku štetu odmah prijaviti dežurnom nastavniku ili tajniku Škole.
Nađene stvari se predaju u tajništvo Škole gdje se do pronalaženja vlasnika privremeno pohranjuju na određeno mjesto.
Učenicima je zabranjeno prljati zidove, šarati po njima, oštećivati klupe, lijepiti žvakaće gume, po klupama, razbijati prozore i ostale predmete, oštećivati i onečišćavati igralište i školsko dvorište, igranje igara na sreću i sve vrste kartanja, unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja, neovlašteno fotografiranje ili bilo kakvo snimanje života i rada u školi te objavljivanje takvih materijala na privatnim društvenim mrežama ili bilo kojem virtualnom obliku, širenje lažnih vijesti i glasina te svi oblici verbalnog nasilja, unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava. U učionicama nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona. Prije ulaska u učionicu treba ih isključiti. U slučaju potrebe, učenici su dužni obratiti se dežurnom nastavniku za poziv.

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

Učenik ili učenici koji su počinili štetu dužni su nadoknaditi štetu u skladu s točkom III. Kućnoga reda.
Škola ne odgovara za otuđene stvari učenika ako je u pitanju nakit ili drugi predmet koji nije u svezi s radnim zadacima i obvezama učenika u Školi.

 

 

 

  1. PUŠENJE, KONZUMIRANJE ALKOHOLA I OPOJNIH SREDSTAVA

Članak 10.

Potpuna zabrana pušenja u Školi i u dvorištu, (Zabrana se uklapa u zdravstvene akcije naprednih zemalja da se zaštiti zdravlje ljudi, posebice mladih i u skladu je s naputkom Ministarstva zdravstva i zabranom Ministarstva znanosti obrazovanja). Svako kršenje ove zabrane snosi posljedice iz članka 74. Statuta škole.

 

Članak. 11

U školskim učionicama nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona. Prije ulaska u učionicu treba ih isključiti.

Članak 12.

U prostor Škole strogo je zabranjeno unošenje i konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Odluka o kućnom redu od 2002. godine.

 

 

Članak 45.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

Marija Marušić Čizmić, prof.

Predsjednica školskog odbora

 

 

 

Klasa: 003-05/18-01/3

Urbroj: 2117/01-38-18-01

 

U Dubrovniku, 6. lipnja 2018.